pertinaks1

Pertinaks (Fenolik) nastaje vezivanjem pamučnih vlakana fenolskom smolom. Glavne karakteristike ovog materijala su izuzetna otpornost na visoke temperature i električna otpornost zbog čega služi za izradu elektroizolacionih delova. Za razliku od metalnih ležajeva i zupčanika, delovi izrađeni od pertinaksa ne varniče pri udaru i stvaraju manju buku. Koristi se i kao konstrukcioni element na mestima koja su izložena mehaničkim pritiscima i na mestima koja su prekrivena vodom, uljima ili lepkom.

Radimo mašinsku obradu delova od pertinaksa prema Vašem zahtevu

Specifična gustina – ρ [g/cm3] 1,3 – 1,4
Napon probojnosti 15 KV
Temperatura primene [°C] 122
Maksimalni pritisak [bar] 70

ISPORUKA

– šipke: ø6 ÷ 200 [mm]
– ploče: ≠0,2 ÷ 50 [mm]
– ploče formata: 1020 x 2040, 1100 x 2300 [mm]
– cevi: po porudžbini

OSOBINE I MESTO PRIMENE TERMOPLAST MATERIJALA

– tehnički laminat izrađen na bazi papira i modifikovanih fenolnih smola
– primenjuje se kao izolacioni i konstrukcioni materijal u većini industrijskih grana zahvaljujući dobrim električnim i mehaničkim osobinama

Osobine materijala Jedinica Pertinaks
Gustoća g/cm3 1,3-1,4
Ugibna tvrdoća okomito na slojeve Mpa 120
Udarna žilavost usporedno na sloj kJ/m2 20
Zatezna čvrstoća Mpa 100
Modul elastičnosti pri izvijanju Mpa 7×10…3
Čvrstoća na pritisak Mpa 150
Otpornost na cepanje N 2500
Električne osobine
Površinska otpornost 1×10…9
Specifična prostorna otpornost 1×10…9
Termičke osobine
Toplinska stabilnost po Martensu C 122
Termički razred izolacije E


BAKELIT

Leo Hendrik Bakeland je 1907. godine tri godine neupešnih pokušaja su bile potrebne da Bakeland sa svojim
asistentom dođe do novog materijala – bakelita. 1907. godine je
zagrevanjem fenola i formaldehida došao do tečnosti koja je bila dobra
za oblaganje površina poput laka. Daljim zagrevanjem ta tečnost se
pretvarala u testastu, gumastu smesu. Kada je tu smesu stavio u
bakelizator, dobio je čvrstu, providnu supstancu koja je mogla biti
beskonačno mnogo puta oblikovana. Jednom rečju: plastiku.