TP 007- Teflonsko grafitna pletenicaTeflonska vlakna impregnirana sa grafitom i teflon disperzijom
Primena:opšte servisiranje rotacioni pumpi i zaptivanje ventila sa velikim brojem obrtaja

TP 011 Teflonsko grafitna pletenica sa aramidnim ivicama
Primena:opšte servisiranje rotacioni pumpi i zaptivanje ventila sa velikim brojem obrtaja,za visoke pritiske i niska trenja kod zaptivanja klipni pumpi u šećeranama i cementarama u industriji papira,bitumena.Najbolje se pokazala u najtežim uslovima zaptivanja i eksploatacije i u prisustvu abrazivni medija.

TP 011 Teflonsko pletenica sa aramidnim ivicama
Primena:opšte servisiranje rotacioni pumpi i zaptivanje ventila sa velikim brojem obrtaja,za visoke pritiske i niska trenja kod zaptivanja klipni pumpi u šećeranama i cementarama u industriji papira,bitumena.Najbolje se pokazala u najtežim uslovima zaptivanja i eksploatacije i u prisustvu abrazivni medija.

Sastav: Serija pletenica izrađenih od prediva ekspandiranog grafita. Zavisno od tipa prediva nude se različite vrste pletenica, a prema potrebi primene i korišćenja.

Sastav: Suva pletenica izrađena od teksturiranog staklenog prediva.
Primena: Primenjuje se za zaptivanje kod hermetičkih i statičkih delova mašina i aparata koj su otporni na visoke temperature. Ova pletenica u potpunosti zamenjuje suvu azbestnu pletenicu koja trpi temperature do 450°C. Pletenica služi za zaptivanje u svim sferama industrije – hemijskoj, farmaceutskoj, prehrambenoj, naftnoj, elek-troindustriji, metalurgiji i industriji celuloze. Sredina: Vruć vazduh, inertni gasovi, para, vodena para, organski rastvarači, itd.

Sastav: Pletenica ispletena od pamučnih vlakana, impregnirana specijalnim mazivom (i grafitom).
Primena: Potapajuće i centrifugalne pumpe, ventili, itd. Sredina: Industrijske i otpadne vode, vazduh, ulja.

Sastav: Pletenica izrađena od PTFE i impregnirana texturiranim staklenim predivom. Osnova za izradu ovog tipa pletenice je stakleno predivo, koje obezbeđuje termičku stabilnost, elastičnost i čvrstoću.
Primena: Impregnacija PTFE-om ovoj pletenici omogućava ugradnju u centrifugalnim pumpama, a standardno se koristi u klipnim pumpama i armaturama. Primenjuje se u hemijskoj, farmaceutskoj, prehrambenoj, naftnoj i drugim industrijama. Sredina: Masne i prljave vode, para, ulje, mazivo, itd.

Sastav: Pletenica ispletena od 100% PTFE prediva, impregnirana specijalnim mazivnim sredstvom.
Primena: Pumpe, mikseri, ventili, vođice (klizači). Sredina: Sve hemijske sredine, uključujući koncentrovane kiseline i lužine, itd.

Sastav: Pletenica ispletena od aramidnog prediva impregnirana sa PTFE.
Primena: Pumpe, mikseri, ventili, klizači – šiberi. Sredina: Organski rastvarači, ugljovodonici, ulja, maziva, razređe-ne kiseline i lužine, itd.

Sastav: Pletenica izrađena od čistog karbonskog vlakna i specijal-no imregnirana.
Primena: Pumpe, mikseri, ventili, šiberi. Sredina: Voda, para, rastvarači, kiseline, lužine, ulja, naftni proiz-vodi, itd.

Sastav: Pletenica izrađena od punjenog grafitnog prediva i opletena inconel žicom.
Primena: Ventili, klizači – šiberi, razni tipovi armature vezani za elektro industriju, naftnu industriju, hemijsku industriju, metalurgiju, itd. Sredina: Širok radijus primene u ekstremnim uslovima rada koji zahtevaju izdržljivost i visoku temperature delova kod kojih se ugrađuje.

Sastav: Suva pletenica proizvedena od keramičkog prediva.
Primena: Koristi se za suvo hermetičko zaptivanje kod različitih mašina i aparata gde je potrebna izdržljivost na visoke temperature – 900°C – i pritiske. Primenjuje se u raznim sferama industrije – keramičkoj, farmaceutskoj, rafine-rijama nafte, prehrambenoj industriji, metalurgiji, indu-striji celuloze, itd. Sredina: Para, maziva, toplih fluida, gasova u fabrikama gde se radi sa puno prašine, ugljena, itd.